TAX FREE

Zwrot TAX FREE dla podróżnych/turystów | TAX FREE for tourists / travellers | Tax Free for Турист

1. Kto może otrzymać zwrot VAT

1.1. Turysta mający stałe miejsce zamieszkania poza terytorium Unii Europejskiej ma prawo do otrzymania zwrotu podatku VAT od zakupionego towaru.
1.2. Minimalna kwota wartości zakupów wraz z podatkiem VAT uprawniająca do otrzymania zwrotu podatku wynosi 200,00 PLN.
1.3. Aby otrzymać zwrot podatku VAT towar musi zostać wywieziony poza obszar Unii Europejskiej w stanie nienaruszonym, w bagażu osobistym i fakt ten musi zostać potwierdzony przez funkcjonariusza celnego.
1.4. Wywóz zakupionego towaru poza terytorium Unii Europejskiej musi nastąpić najpóźniej w ostatnim dniu trzeciego miesiąca następującego po miesiącu, w którym towar był zakupiony.

2. Zakupy w sklepie stacjonarnym

2.1. Poproś sprzedawcę o wystawienie formularza zwrotu podatku Tax Free For Travellers / Tourists (Tax Free).
2.2. Okaż sprzedawcy paszport i dokument tożsamości (jeśli posiadasz) potwierdzający stałe miejsce zamieszkania poza terytorium Unii Europejskiej.
2.3. Zadeklaruj formę zwrotu podatku: gotówka lub przelew (w przypadku wybrania zwrotu podatku przelewem podaj sprzedawcy pełne dane banku nazwa, adres, numer IBAN rachunku bankowego wraz z numerem SWIFT).

3. Zakupy w sklepie internetowym

3.1. Przy zamawianiu przez sklep sklep.germapol.pl, proszę wpisać w polu "Uwagi" zamówienia prośbę o wystawienie dokumentu Tax Free.
3.2. Prześlij zdjęcie lub skan stron paszportu potwierdzających Twoje dane osobowe oraz adres zamieszkania na terytorium poza Unią Europejską.
3.3. Zadeklaruj formę zwrotu podatku: gotówka (jeśli zgłosisz się osobiście do siedziby naszej firmy) lub przelew (w przypadku wybrania zwrotu podatku przelewem podaj sprzedawcy pełne dane banku nazwa, adres, numer IBAN rachunku bankowego wraz z numerem SWIFT).
3.4. Towar zostanie wysłany na adres, pod którym aktualnie znajdujesz się na terytorium Polski. Po otrzymaniu przesyłki będziesz mógł wywieźć ją z terytorium Unii Europejskiej.
3.3. Nie ma możliwości wysłania zamówionego towaru poza granicę Polski wraz z formularzem Tax Free.

4. Urząd Celny

4.1. Gdy opuszczasz teren Unii Europejskiej okaż celnikowi zakupiony towar w stanie nienaruszonym wraz z formularzem Tax Free z załączonym paragonem oraz Twój dokument tożsamości.
4.2. BRAK PIECZĘCI CELNIKA NA FORMULARZU Tax Free For Tourists OZNACZA BRAK MOŻLIWOŚCI OTRZYMANIA ZWROTU PODATKU.

5. Zwrot podatku VAT

5.1. Jeśli chcesz odebrać zwrot podatku w gotówce zgłoś się do naszej firmy mieszczącej się przy ul. Usługowej 2A w Gostycynie
5.2. Przekaż sprzedawcy zatwierdzony przez celnika dokument Tax Free For Tourists wraz z przypiętym do niego oryginalnym paragonem. Okaż sprzedawcy dokument tożsamości (paszport) w celu potwierdzenia zgodność danych z dokumentu z danymi zawartymi w formularzu Tax Free For Tourists.
5.3. Jeśli zadeklarowałeś zwrot podatku na rachunek bankowy możesz także przesłać dokument Tax Free For Tourists wraz z przypiętym do niego paragonem na adres: Germapol s.c., ul. Usługowa 2A, 89-520 Gostycyn, Polska.
5.4. Zwrot na rachunek bankowy zostanie wykonany w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania przez Germapol dokumentu Tax Free For Tourists.
5.5. Zwrot podatku VAT jest dokonywany w złotych polskich. W przypadku zwrotu na konto bankowe, Germapol nie bierze odpowiedzialności za ewentualne dodatkowe opłaty za odebranie przelewu zagranicznego pobierane przez bank odbiorcy przelewu/klienta.
5.6. O zwrot podatku możesz ubiegać się w ciągu 10 miesięcy od daty wywiezienia towaru poza terytorium Unii Europejskiej.
5.7. Podstawowa stawka VAT w Polsce to 23%. Sprzedawca pobiera 3 % prowizji od wartości zwracanego podatku VAT.
5.8. Sprzedaż Tax Free jest rejestrowana w systemie Urzędu Celnego www.granica.gov.pl/TaxFree, w związku z tym dane zadeklarowane w dokumencie Tax Free podlegają weryfikacji na granicy.

Zasady zwrotu VAT podróżnym w Polsce reguluje ustawa z 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług – Dział XII, rozdział 6, art. 126-130 (Dz. U. nr 54 poz. 535 z późn. Zm).


 1. Who can claim VAT Refund?

1.1. Tourist who is a resident of countries outside of the European Union is eligible to VAT refund on purchased goods.
1.2. Minimum purchase amount, including VAT, entitling to obtain tax refund is PLN 200.00.
1.3. In order to obtain VAT refund, goods must be taken outside the territory of the EU in original package in hand luggage, what must be confirmed by a customs officer.
1.4. The goods must be taken outside the territory of the European Union at the latest by the last day of the third month following the month in which goods have been purchased.2. (Tax free) Shopping in store

2.1. When doing shopping in store, ask the shop staff for issuing a Tax Free For Tourists Form.
2.2. Show to shop staff your passport or national ID card proving your residence outside the territory of The European Union.
2.3. Declare the way of a tax refund: cash or bank transfer (if you want to receive a tax refund by a bank transfer, give to a shop staff the full details of the bank: name of the bank, address, IBAN bank account number and SWIFT number).3. Ordering in on-line shop

3.1. When ordering in our on-line store at sklep.germapol.pl, in section „Uwagi” (“Remarks”) enter your request for issuing a Tax Free Form.
3.2. Send us scan or photo pages of your passport containing your data and address outside of the EU.
3.3. Declare a method of obtaining a tax refund: cash in our shop or bank transfer (dont forget to give to a shop staff the full details of the bank: name of the bank, address, IBAN bank account number and SWIFT number).
3.4. Goods will be sent to the address where you located on Polish territory. When you receive the goods you will be able to export it out of the territory of the European Union.
3.5. Purchased goods together with Tax Free Form cannot be sent outside the territory of Poland.4. Customs Office

4.1. When leaving the territory of the EU, show purchased goods in original package together with the Tax Free form with the attached receipt, your passport or national ID card to a customs officer.
4.2. Remember: Absence of Customs Officer Stamp on the Tax free For Tourists Form means no possibility for tax refund.5. VAT Refund

5.1. If you want to collect a tax refund in cash, visit our store located in Gostycyn ul. Usługowa 2A, Poland.
5.2. Give to a shop staff the Tax Free For Tourist Form, together with attached original cash receipt, approved by a customs officer and show your ID – a shop staff will confirm conformity of data contained in the Tax Free For Tourist Form.
5.3. If you have requested a tax refund to the bank account, you also may send a Tax Free For Tourists Form together with the attached cash receipt to the address: Germapol s.c. ul. Usługowa 2A, 89-520 Gostycyn, Polska.
5.4. Refund to the bank account will be made within 7 (seven) business days from the date of receipt of the Tax Free For Tourists Form by Germapol.
5.5. VAT refund is made in Polish Zloty (PLN). In case of refund to the bank account Germapol is not responsible for any extra charges for receiving foreign bank transfer charged by the bank of the recipient of the transfer / client.
5.6. You may claim for tax refund within 10 months from the date of taking goods outside the territory of the European Union.
5.7. The basic VAT rate in Poland is 23%. Seller charges 3% commission on the value of VAT returned.
5.8. Tax Free sale is being registered in dedicated customs IT system www.granica.gov.pl/TaxFree by shop. Declared data will be verified while crossing the border of UE.In Poland, rules concerning VAT refund for foreign travelers are regulated by the Act of 11 March 2004 on the tax on goods and services - Section XII, Chapter 6, Art. 126-130 (J. L. No. 54, item 535 as amended)

 
1. Кто может получить возврат НДС (VAT)

1.1. Tурист постоянно проживающий не на территории Европейского Союза имеет право получить возврат налога НДС за приобретенный товар.
1.2. Для получения возврата НДС минимальная сумма стоимости покупок вместе с налогом НДС должна составлять 200 злотых.
1.3. Чтобы получить возврат налога НДС товар должен быть вывезен за пределы Европейского Союза в неповрежденной упаковке, в личном багаже и этот факт должен быть подтвержден таможенником.
1.4. Вывезение приобретенного товара за пределы Европейского Союза должно наступить самое позднее в последний день третьего месяца, следующего после месяца, в котором товар был приобретен.

2. Приобретение в магазине

2.1. Когда приобретаете товар в магазине – попросите продавца заполнить формуляр возврата налога Tax Free For Tourists (Tax Free).
2.2. Предъявите продавцу документ, удостоверяющий вашу личность и постоянное место проживания за пределами Европейского Союза.
2.3. Выберите форму возврата налога: наличные или банковский перевод.
2.4. Если желаете получить возврат налога банковским переводом – укажите продавцу полные данные банка: название, адрес, IBAN номер банковского счета, включая номера SWIFT.

3. Заказ через интернет магазин и получение в магазине

3.1. Во время заказа через интернет магазин sklep.germapol.pl, напишите в рубрике «Uwagi» («Замечания») просьбу выставить документ Tax Free.
3.2. Загрузить фото / скан страниц паспорта с вашими данными и адресом.
3.3. Выберите форму возврата налогов: наличные (если применить к нашей компании), или банковским переводом - eсли желаете получить возврат налога банковским переводом – укажите продавцу полные данные банка: название, адрес, IBAN номер банковского счета, включая номера SWIFT.
3.4. Товары будут присылать по адресу, где вы находитесь в Польше. После получения вы сможете экспортировать его из территории Европейского Союза.
3.5. Отсутствует возможность высылки заказанного товара за пределы Польши вместе с формуляром Tax Free.

4. Таможенная служба

4.1. Когда вы покидаете территорию Европейского Союза предъявите таможеннику приобретенный товар в неповрежденной упаковке, формуляр Tax Free с приложенным кассовым чеком, а также документ удостоверяющий вашу личность.
4.2. ОТСУТСТВИЕ ПЕЧАТИ ТАМОЖЕННИКА НА ФОРМУЛЯРЕ Tax Free For Tourists ОЗНАЧАЕТ ОТСУТСТВИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ ВОЗВРАТА НАЛОГА.

5. Возврат налога НДС (VAT)

5.1. Если Вы хотите получить возврат налога в отчете денежных назад к нам на ул. Usługowa 2A, Gostycyn
5.2. Передайте продавцу подтвержденный таможенником документ Tax Free For Tourists вместе с подшитым к нему кассовым чеком, а также документ удостоверяющий вашу личность – продавец сверит правильность данных, указанных в формуляре Tax Free For Tourists.
5.3. Если вы выбрали возврат налога на банковский счет, вы можете также переслать документ Tax Free For Tourists вместе с подшитым к нему кассовым чеком на адрес: Germapol s.c., ul. Usługowa 2A, 89-520 Gostycyn, Польша.
5.4. Возврат на банковский счет будет произведен в течение 7 рабочих дней с момента получения компанией Germapol документа Tax Free For Tourists.
5.5. Возврат налога НДС производится в польских злотых. В случае возврата на банковский счет, Germapol не несет ответственности за возможные дополнительные оплаты за получение заграничного банковского перевода, взимаемые банком получателя перевода/клиента.
5.6. По поводу возврата налога можно обращаться в течение 10 месяцев после даты вывоза товара за пределы Европейского Союза.
5.7. Основная ставка НДС в Польше составляет 23%. Продавец взимает 3% провизию от размера возвращенного налога НДС.В Польше правила возврата туристам налога регулирует закон от 11 марта 2004 г. О налогах от товаров и услуг - Отдел XII, раздел 6, ст. 126-130 (Dz. U. № 54 поз. 535 с изм.)

 


Information über die Grundsätze der Mehrwertsteuererstattung an Reisende

Als natürliche Person mit festem Wohnort außerhalb der Europäischen Union (weiterhin als„ Reisender“ bezeichnet) haben Sie das Recht auf Rückerstattung der bezahlten Mehrwertsteuer auf diejenigen Waren, die Sie im Inland erworben haben, und die von Ihnen in unversehrtem Zustand in Ihrem persönlichen Reisgepäck aus der Europäischen Union ausgeführt wurden.
Die Steuerrückerstattung steht dem Reisenden beim Einkauf von Waren bei einem berechtigen Verkäufer zu, der seine Verkaufsstelle mit einem entsprechenden Zeichen versehen hat, das über die Einkaufsmöglichkeit von Waren informiert, für die eine Steuerrückerstattung zusteht.
Die Steuerrückerstattung an die Reisenden erfolgt in Zloty (PLN) als Barauszahlung durch den Verkäufer, bei dem die Waren erworben wurden.
Eine Steuerrückzahlung kann erst dann erfolgen, wenn der Reisende die eingekaufte Ware außerhalb des EU-Raumes und nicht später als im letzten Tag des dritten Monats ausgeführt hat, der auf den Monat folgt, im dem er den Einkauf getätigt hat.
Der gesamte Mindestwert der Einkäufe mit Mehrwertsteuer, der sich aus durch einen Verkäufer ausgestellten einem Namensbeleg (Namensnachweis) ergibt, bei dem der Reisende die Rückerstattung der bei dem Warenerwerb verlangen kann, beträgt 300 PLN.

Um die Steuerrückerstattung zu erhalten bitten wir Sie, laut nachstehender Anweisung zu verfahren:
1. Schritt Im Verkaufssalon - Einkauf
1.1 Nach dem Einkauf in Sferis-Salons stellt der Verkäufer das Dokument „Mehrwertsteuererstattung für Reisenden / „Tax Free for tourists” aus.
1.2 Man soll sich vergewissern, ob Ihr Vor – und Zunahme, Ihre Anschrift und Passnummer oder Nummer eines anderen Dokumentes, welches Ihre Identität feststellt, ordnungsgemäß eingetragen wurden, und ob der Registrierkassenbeleg an das Dokument angeheftet wurde. Danach haben Sie den Beleg zu unterschreiben.

Das Datum des ausgestellten Dokumentes muss mit dem Datum auf dem Kassenzettel übereinstimmen.
2. Schritt Bestätigung durch das Zollamt
2.1Nach Vorführung der durch Sie ausgeführten Waren und der Prüfung der Übereinstimmung Ihrer Daten im Dokument „ Mehrwertsteuererstattung für Reisenden / „Tax Free for tourists” ( samt angeheftetem Registrierkassenbeleg) mit den Daten im vorgelegten Pass oder im einem anderen Dokument, welches Ihre Identität feststellt, bestätigt das Zollamt die Ausfuhr der Waren aus der Europäischen Union mit einem Paginierstempel auf dem Dokument.
2.2 Die obige Regel gilt sowohl bei der Ausfuhr von Waren, die in Polen, als auch bei Waren, die in anderen EU-Ländern eingekauft wurden


3. Schritt - Im Verkaufssalon – Rückerstattung

Die Grundlage für eine Steuerrückerstattung ist der durch den Reisenden vorzulegende Beleg („Mehrwertsteuererstattung für Reisenden / „Tax Free for tourists”), der beim Einkauf durch den Verkäufer ausgestellt wurde, den Betrag der bezahlten Steuer sowie die mit Paginierstempel des Zollamtes erteilte Bestätigung über die Ausfuhr der Waren beinhaltet, die nicht später als 7 Monate nach dem Monat in dem die Einkäufe getätigt wurden erfolgt sein darf.

Rechtsgrundlage Gesetz vom 11. März 2004 über die Waren- und Dienstleistungssteuer (Dz. U. 2004 Nr. 54, Pos. 535).

Wersje językowe
Waluty
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium