Reklamacje i zwroty

W trosce o satysfakcję i sprawną obsługę naszych Klientów wszelkie uwagi dotyczące reklamacji oraz jakości i poprawności wysyłanych produktów prosimy kierować na adres mailowy: reklamacje@germapol.pl

GWARANCJA

Naszym obowiązkiem prawnym jest dostarczenie zamówionego towaru bez wad. Jeżeli jednak otrzymany produkt będzie posiadał wady ukryte lub uszkodzi się podczas użytkowania z przyczyn niezależnych od Ciebie, możesz skorzystać z prawa gwarancyjnego, o ile gwarancja została udzielona np. przez producenta, importera lub sprzedawcę, warunki gwarancji zostały wyszczególnione w dokumencie gwarancyjnym, który otrzymałeś wraz z towarem, a wada, która wystąpiła, objęta jest gwarancją i nie upłynął jeszcze jej okres.

WARUNKI GWARANCJI

Wszystkie roszczenia gwarancyjne zostaną rozpatrzone pod warunkiem, że zostaną zgłoszone w okresie gwarancji, w formie pisemnej, a do karty gwarancyjnej dołączony będzie dowód zakupu.

WYŁĄCZENIE GWARANCJI

Gwarancja nie obejmuje następujących przypadków:

 • uszkodzenia lub zniszczenia sprzętu na skutek działania siły wyższej,
 • wpływów środowiska (wojna, pożar, powódź, trzęsienie ziemi, wilgoć, wyładowania atmosferyczne, spięcie elektryczne, itp.),
 • otwierania lub naprawiania sprzętu przez nieautoryzowany punkt serwisowy,
 • uszkodzeń, które są następstwem złego składowania, transportowania lub uszkodzeń mechanicznych w trakcie użytkowania,
 • dostarczenia sprzętu bez numeru seryjnego nadanego przez producenta i wymienionego w niniejszej gwarancji, lub numer ten nie jest zgodny,
 • napraw elementów podlegających zużyciu w trakcje eksploatacji - zwłaszcza takich jak szczotki silników, ostrza maszynek, kable zasilające, lampy UV, baterie, akumulatory, kiwaki itp.
 • napraw uszkodzeń wynikających jednoznacznie z niewłaściwej obsługi sprzętu lub stosowania go niezgodnie z przeznaczeniem.

OKRES GWARANCJI

Okres gwarancji dla urządzeń używanych w celach zarobkowych i niezarobkowych wynosi 12 miesięcy, począwszy od daty sprzedaży, potwierdzonej podpisem oraz pieczęcią sprzedawcy. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. Do uznania roszczenia gwarancyjnego uprawniony jest wyłącznie sprzedawca, w porozumieniu z dostawcą / producentem / importerem nabytego sprzętu.

ZAKRES GWARANCJI

Sprzedawca zobowiązuje się do usunięcia, na własny koszt, wad sprzętu w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od dostarczenia go do serwisu, a w szczególnych wypadkach związanych z koniecznością sprowadzenia niezbędnych części zamiennych z zagranicy, w terminie do 28 dni (dwudziestu ośmiu ) dni roboczych. Koszt dostarczenia sprzętu do sprzedawcy pokrywa nabywca we własnym zakresie, z zastrzeżeniem, że środek transportu i jego koszt jest uzgodniony. Jeżeli reklamacja towaru jest zasadna, koszty dostarczenia towaru zostaną kupującemu, na jego pisemne życzenie - zwrócone.

WARUNKI OGÓLNE

Niniejsza gwarancja stanowi podstawę stosunku prawnego między kupującym a sprzedawcą. Prawa i obowiązki stron reguluje wyłącznie treść postanowień ujętych w niniejszej gwarancji, z którymi kupujący obowiązany jest zapoznać się przed zawarciem umowy kupna. Zawarcie umowy kupna jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszej gwarancji. Dalsze roszczenia, w szczególności dotyczące wszelkiego rodzaju szkód i strat spowodowanych przez nabyty sprzęt lub na skutek jego używania są wykluczone. Sądem właściwym dla wszelkich sporów bezpośrednio lub pośrednio związanych z niniejszą gwarancją, w takim zakresie jak jest to dozwolone, jest sąd właściwy dla siedziby sprzedawcy.

REKLAMACJA

Niezależnie od powyższego, jeśli po dokonaniu zakupu okaże się, że otrzymany towar jest uszkodzony, nie działa prawidłowo lub stwierdziłeś/aś inną niezgodność towaru z zawartą umową to masz prawo złożyć reklamację. Co do zasady, wadliwy towar powinien zostać odesłany do sprzedawcy, aby umożliwić mu zbadanie zasadności reklamacji. W razie wątpliwości skontaktuj się z nami celem ustalenia kolejnych kroków. Możesz skorzystać ze wzoru reklamacji dostępnego tutaj.

ZWROT PRODUKTU – GWARANTOWANE 14 DNI NA ZWROT

Szczegółowe informacje na temat odstąpienia od umowy znajdziesz w naszym regulaminie tutaj.

Skorzystanie z tego prawa jest możliwe, jeśli w powyższym terminie złożysz pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Pisząc oświadczenie, możesz skorzystać ze wzoru dostępnego tutaj. Do zachowania terminu odstąpienia wystarcza wysłanie oświadczenia o odstąpieniu w formie papierowej lub za pomocą poczty elektronicznej.

Zwracany produkt powinieneś odesłać bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym niż 14 dni, na adres naszego przedsiębiorstwa dostępny w zakładce „Dane firmy i kontakt”. Koszt przesyłki zwrotnej ponosisz we własnym zakresie. Orientacyjny koszt zwrotu możesz ustalić na podstawie naszej zakładki „Czas i koszty dostawy”, pamiętaj jednak, że sklep może mieć zniżki u przewoźników, w związku z czym indywidualny koszt zwrotu może być wyższy od kosztu wysyłki do Ciebie.

Pamiętaj, że prawo do odstąpienia od umowy nie daje możliwości bezpłatnego używania produktu. Zgodnie z przepisami, jeśli zwracany produkt był użyty w większym zakresie niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, sprzedający ma prawo do obciążenia kupującego kosztami umniejszenia jej wartości.

W przypadku odstąpienia od umowy otrzymujesz zwrot wpłaconej tytułem zakupu kwoty - ceny produktów, kosztów wysyłki (jeżeli został wybrany sposób dostawy produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w sklepie internetowym, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych dodatkowych kosztów) i innych kosztów z wyjątkiem wspomnianych wyżej kosztów zwrotu. Pieniądze zostaną odesłane tym samym sposobem, którym dokonałeś zapłaty, chyba że wyrazisz zgodę na inną formę. Nastąpi to niezwłocznie po otrzymaniu przez nas zwróconego zakupu.

Zgodnie z prawem prawo do zwrotu nie przysługuje m.in. gdy przedmiotem sprzedaży jest:

 • rzecz nieprefabrykowana, stworzona na indywidualne zamówienie konsumenta,
 • rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
 • rzecz dostarczona w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych,
 • rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
 • nagrania dźwiękowe lub wizualne dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 • dzienniki, periodyki lub czasopisma, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
 • treści cyfrowe, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta.

POZASĄDOWA DROGA ROZSTRZYGNIĘCIA SPORU

W przypadku zastrzeżeń do transakcji i sporu ze sprzedającym istnieje możliwość rozstrzygnięcia sporu na drodze pozasądowej. Właściwym organem do rozstrzygania sporu dla handlu są polubowne sądy konsumenckie przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej. Skierowanie sprawy do tej instytucji wymaga zgody obu stron.

Pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej mowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

Wersje językowe
Waluty
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium